Address Shenzhen

Contact us

+86-755-8635-0487
+86-755-8632-9759
shenzhen@gz.china.ahk.de

Addresses

German Industry & Commerce Greater China I Shenzhen
Room 4A-11, Zone C, Zhong Ke Nano Building, 
Yuexing Six Road | Nanshan District | Shenzhen | P.R. China

German Chamber of Commerce in China - South & Southwest China - Shenzhen Office
Room 4A-11, Zone C, Zhong Ke Nano Building,
Yuexing Six Road | Nanshan District | Shenzhen | P.R. China