Address Shenzhen

Contact us

+86-755-8635-0487
+86-755-8632-9759
shenzhen@gz.china.ahk.de

Addresses

German Chamber of Commerce in China - South & Southwest China - Shenzhen Office
Room 4A-11, Zone C, Zhong Ke Nano Building,
Yuexing Six Road | Nanshan District | Shenzhen | P.R. China