Address Tianjin

Contact us

+86 (0)22 - 8787 9249
Send e-mail

 

 

Address

German Chamber of Commerce Tianjin

Office Rm.1502
Global Center No. 309
Nanjing Road
 Nankai District
300073 Tianjin P.R. China